Page 
 of 10
Records 1 to 20 of 185
ที่
ลักษณะความผิด
มาตรากระทำผิด
ฐานความผิด
มาตราลงโทษ
อัตราโทษ
อัตราที่กำหนดให้ปรับ
หมายเหตุ
 
1 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 6 (2) ฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการบรรจุภาชนะชนิดและลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ และการแสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 4,000 บาท  
2 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 6 (2) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการบรรจุภาชนะชนิดและลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ และการแสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 4,000 บาท  
3 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 6 (3) ฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการเก็บและขนย้ายสินค้า 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 4,000 บาท  
4 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 6 (3) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการเก็บและขนย้ายสินค้า 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 4,000 บาท  
5 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 6 (4) ฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการเก็บ การขนย้าย และการใช้วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 4,000 บาท  
6 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 6 (4) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการเก็บ การขนย้าย และการใช้วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 4,000 บาท  
7 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 6 (5) ฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 4,000 บาท  
8 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 6 (5) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 4,000 บาท  
9 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 9 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีในการให้แปลเอกสารภายในเวลาที่กำหนด 188 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กระทำผิดครั้งที่ 1 ปรับ 10,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 2 ปรับ 20,000 บาท  
10 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 14 วรรคสอง ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
11 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 14 วรรคสอง ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
12 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคหนึ่ง ไม่แจ้งวันเวลาทำการตามปกติ และวันเวลาหยุดทำการของโรงอุตสาหกรรมให้อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
13 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคหนึ่ง ไม่แจ้งวันเวลาทำการตามปกติ และวันเวลาหยุดทำการของสถานประกอบการให้อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มนำเข้าสินค้า 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
14 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคหนึ่ง ไม่แจ้งวันเวลาทำการตามปกติ และวันเวลาหยุดทำการของสถานบริการให้อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มให้บริการ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
15 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคหนึ่ง ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาทำการตามปกติ และวันเวลาหยุดทำการของโรงอุตสาหกรรม ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
16 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคหนึ่ง ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาทำการตามปกติ และวันเวลาหยุดทำการของสถานประกอบการ ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
17 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคหนึ่ง ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาทำการตามปกติ และวันเวลาหยุดทำการของสถานบริการ ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
18 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคสอง ไม่แจ้งให้ทราบถึงการเพิ่มเวลาทำาการโดยเร่งด่วนของโรงอุตสาหกรรม 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
19 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคสอง ไม่แจ้งให้ทราบถึงการเพิ่มเวลาทำการโดยเร่งด่วนของสถานประกอบการ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
20 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคสอง ไม่แจ้งให้ทราบถึงการเพิ่มเวลาทำการโดยเร่งด่วนของสถานบริการ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .