Page 
 of 10
Records 161 to 180 of 185
ที่
ลักษณะความผิด
มาตรากระทำผิด
ฐานความผิด
มาตราลงโทษ
อัตราโทษ
อัตราที่กำหนดให้ปรับ
หมายเหตุ
 
161 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 26 นำสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากโรงอุตสาหกรรม 186 จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับ 5-20 เท่า หรือทั้งจำทั้งปรับ    
162 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 26 นำสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 186 จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับ 5-20 เท่า หรือทั้งจำทั้งปรับ    
163 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 70 วรรคหนึ่ง ผลิคเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
164 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 76 นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
165 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 76 นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
166 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 77 นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
167 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 78 ซื้อหรือรับไว้ซึ่งแสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจากบุคคลซึ่งมิใช่กรมสรรพสามิตหรือผู้ที่กรมสรรพสามิตมอบหมาย 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
168 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 79 วรรคหนึ่ง ซื้อหรือรับไว้ซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจากบุคคลที่มิใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือให้นำเข้า 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
169 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 80 วรรคหนึ่ง นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยไม่มีใบขนตามแบบที่อธิบดีกำหนดกำกับไป 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
170 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 81 ขายหรือจำหน่ายซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ใช้ 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
171 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 82 มีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้วเพื่อขายหรือจำหน่าย โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอม หรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้ว 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
172 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 82 มีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้วเพื่อนำออกใช้ โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอม หรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้ว 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
173 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 83 นำแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้ในการเสียภาษีแล้วมาใช้อีกเพื่อแสดงว่าได้เสียภาษีแล้ว 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
174 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 83 นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ใช้ในการเสียภาษีแล้วมาใช้อีกเพื่อแสดงว่าได้เสียภาษีแล้ว 189 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
175 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 120 วรรคหนึ่ง ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี 185 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
176 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 123 (1) ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 185 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
177 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 123 (2) ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการค้นสถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือมีสินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่ 185 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
178 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 123 (4) ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการนำสินค้าในโรงอุตสาหกรรม ไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 185 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
179 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 123 (4) ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการนำสินค้าในสถานประกอบการไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 185 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
180 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 146 ทำลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกอธิบดีมีคำสั่งยึดหรืออายัดเพื่อบังคับชำระภาษีค้าง 190 จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 400,000 บาท    
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .