Page 
 of 10
Records 181 to 185 of 185
ที่
ลักษณะความผิด
มาตรากระทำผิด
ฐานความผิด
มาตราลงโทษ
อัตราโทษ
อัตราที่กำหนดให้ปรับ
หมายเหตุ
 
181 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 172 วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองซึ่งแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ไพ่โดยไม่ได้รับอนุญาต 198 จำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 500,000 บาท    
182 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 174 ทำการดัดแปลงแก้ไขหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตทำขึ้น เพื่อขายอย่างไพ่ 199 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 4 เท่าของราคาไพ่ แต่ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
183 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 186 (2) นำสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนเข้ามาในราชอาณาจักร 186 จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับ 5-20 เท่าของค่าภาษีที่ต้องเสีย หรือทั้งจำทั้งปรับ    
184 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 201 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้จากการปฏิบัติการตามกฎหมาย 201 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
185 ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 202 แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จหรือยื่นบัญชีอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 202 จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 1,200,000 บาท    
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .