Page 
 of 10
Records 41 to 60 of 185
ที่
ลักษณะความผิด
มาตรากระทำผิด
ฐานความผิด
มาตราลงโทษ
อัตราโทษ
อัตราที่กำหนดให้ปรับ
หมายเหตุ
 
41 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 38 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาย 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
42 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 38 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นำเข้าตาย 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
43 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 38 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการตาย 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
44 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 40 ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยไม่ได้รับอนุญาต 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
45 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 42 ไม่แสดงใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนไว้ในที่เปิดเผย 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
46 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 43 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนชำรุดในสาระสำคัญ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
47 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 43 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสูญหาย 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
48 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 45 ใช้คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นที่เก็บสินค้าอื่นนอกจากสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 187 ปรับไม่เกิน 40,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 1 ปรับ 20,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 2 ปรับ 40,000 บาท  
49 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 45 ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำาหนดเกี่ยวกับการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการทำบัญชีคุมสินค้า 187 ปรับไม่เกิน 40,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 1 ปรับ 20,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 2 ปรับ 40,000 บาท  
50 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 45 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการทำบัญชีคุมสินค้า 187 ปรับไม่เกิน 40,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 1 ปรับ 20,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 2 ปรับ 40,000 บาท  
51 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 46 เปิดคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมิได้รับอนุญาต 188 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 20,000 บาท  
52 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 47 เข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
53 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 47 เข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยไม่ได้เข้าไปต่อหน้าเจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอยู่ประจ าคลังสินค้าทัณฑ์บน 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
54 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 47 เข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยไม่ได้เข้าไปต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
55 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 64 วรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
56 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 79 วรรคสอง ฝ่าฝืนวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดเกี่ยวกับการซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
57 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 79 วรรคสอง ฝ่าฝืนวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
58 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 73 (1) ไม่ดำเนินการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 187 ปรับไม่เกิน 40,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 1 ปรับ 20,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 2 ปรับ 40,000 บาท  
59 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 73 (2) ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเวลาทำการของโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 187 ปรับไม่เกิน 40,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
60 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 73 (2) ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 187 ปรับไม่เกิน 40,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .