ที่ 10
ลักษณะความผิด ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1)
มาตรากระทำผิด 14 วรรคสอง
ฐานความผิด ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
มาตราลงโทษ 184
อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
อัตราที่กำหนดให้ปรับ ปรับ 10,000 บาท
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .