ที่ 181
ลักษณะความผิด ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137
มาตรากระทำผิด 172 วรรคหนึ่ง
ฐานความผิด มีไว้ในครอบครองซึ่งแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ไพ่โดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตราลงโทษ 198
อัตราโทษ จำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 500,000 บาท
อัตราที่กำหนดให้ปรับ
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .