ที่ 182
ลักษณะความผิด ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137
มาตรากระทำผิด 174
ฐานความผิด ทำการดัดแปลงแก้ไขหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตทำขึ้น เพื่อขายอย่างไพ่
มาตราลงโทษ 199
อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 4 เท่าของราคาไพ่ แต่ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อัตราที่กำหนดให้ปรับ
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .