ที่ 185
ลักษณะความผิด ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137
มาตรากระทำผิด 202
ฐานความผิด แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จหรือยื่นบัญชีอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
มาตราลงโทษ 202
อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 1,200,000 บาท
อัตราที่กำหนดให้ปรับ
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .