ที่ 25
ลักษณะความผิด ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1)
มาตรากระทำผิด 18 วรรคสอง
ฐานความผิด ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำต่ออธิบดี
มาตราลงโทษ 184
อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
อัตราที่กำหนดให้ปรับ กระทำผิดครั้งที่ 1 ปรับ 10,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 2 ปรับ 20,000 บาท
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .