ที่ 27
ลักษณะความผิด ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1)
มาตรากระทำผิด 27
ฐานความผิด ไม่ยื่นแบบรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ในโรงอุตสาหกรรมในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
มาตราลงโทษ 184
อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
อัตราที่กำหนดให้ปรับ ปรับ 2,000 บาท
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .