ที่ 5
ลักษณะความผิด ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1)
มาตรากระทำผิด 6 (4)
ฐานความผิด ฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการเก็บ การขนย้าย และการใช้วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
มาตราลงโทษ 184
อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
อัตราที่กำหนดให้ปรับ ปรับ 4,000 บาท
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .