ที่ 12
ลักษณะความผิด ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1)
มาตรากระทำผิด 15 วรรคหนึ่ง
ฐานความผิด ไม่แจ้งวันเวลาทำการตามปกติ และวันเวลาหยุดทำการของโรงอุตสาหกรรมให้อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า
มาตราลงโทษ 184
อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
อัตราที่กำหนดให้ปรับ ปรับ 2,000 บาท
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .