ที่ 183
ลักษณะความผิด ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137
มาตรากระทำผิด 186 (2)
ฐานความผิด นำสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนเข้ามาในราชอาณาจักร
มาตราลงโทษ 186
อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับ 5-20 เท่าของค่าภาษีที่ต้องเสีย หรือทั้งจำทั้งปรับ
อัตราที่กำหนดให้ปรับ
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .