ที่ 184
ลักษณะความผิด ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137
มาตรากระทำผิด 201
ฐานความผิด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้จากการปฏิบัติการตามกฎหมาย
มาตราลงโทษ 201
อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อัตราที่กำหนดให้ปรับ
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .