ที่ 9
ลักษณะความผิด ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1)
มาตรากระทำผิด 9
ฐานความผิด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีในการให้แปลเอกสารภายในเวลาที่กำหนด
มาตราลงโทษ 188
อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อัตราที่กำหนดให้ปรับ กระทำผิดครั้งที่ 1 ปรับ 10,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 2 ปรับ 20,000 บาท
หมายเหตุ
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .