Page 
 of 10
Records 21 to 40 of 185
ที่
ลักษณะความผิด
มาตรากระทำผิด
ฐานความผิด
มาตราลงโทษ
อัตราโทษ
อัตราที่กำหนดให้ปรับ
หมายเหตุ
 
21 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคสอง ไม่แจ้งให้ทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจำเป็นของโรงอุตสาหกรรม 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
22 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคสอง ไม่แจ้งให้ทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจำเป็นของสถานประกอบการ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
23 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 15 วรรคสอง ไม่แจ้งให้ทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจำเป็นของสถานบริการ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
24 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 18 วรรคหนึ่ง ไม่แจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำต่ออธิบดี 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
25 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 18 วรรคสอง ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำต่ออธิบดี 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 1 ปรับ 10,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 2 ปรับ 20,000 บาท  
26 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 19 วรรคหนึ่ง ไม่แจ้งราคาค่าบริการที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการต่ออธิบดี 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 10,000 บาท  
27 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 27 ไม่ยื่นแบบรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ในโรงอุตสาหกรรมในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ตามแบบที่อธิบดีกำหนด 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
28 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 32 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
29 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 32 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในสามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
30 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 32 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในสามสิบวันก่อนวันเริ่มนำเข้าสินค้า 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
31 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 32 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในสามสิบวันก่อนวันเริ่มบริการ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
32 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 34 ไม่แสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผย 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
33 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 35 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
34 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 35 วรรคหนึ่ง ไม่ยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สูญหาย 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
35 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 36 ไม่แจ้งย้ายโรงอุตสาหกรรมก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
36 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 36 ไม่แจ้งย้ายสถานประกอบการก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
37 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 36 ไม่แจ้งย้ายสถานบริการก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
38 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 37 ไม่แจ้งเลิกกิจการตามแบบที่อธิบดีกำหนดก่อนวันเลิกกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
39 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 37 ไม่แจ้งโอนกิจการตามแบบที่อธิบดีกำหนดก่อนวันโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
40 ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) 37 ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับโอนกิจการ 184 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับ 2,000 บาท  
พัฒนาระบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม .